Noregs dokumentarv

Noregs dokumentarv er eit register over ein del av dei viktigaste dokumenta i norsk historie, næringsliv, kulturliv og anna samfunnsverksemd. Registeret er ei nasjonal utgåve av UNESCO sitt Verdsminne-program (Memory of the World),[1] som skal bidrage til å verna og tilgjengeleggjere verda si dokumentarv og framstå som menneskja sitt kollektive minne.

Kulisteinen er det eldste dokumentet i registeret.
Foto: Arne Kvitrud, 2011

Dokumenta er valde ut av den norske komiteen for verda si dokumentarv på grunnlag av nominasjonar i hovudsak frå arkiv, museum og bibliotek. Registeret vart opna 8. februar 2012 med eit innhald på seksti dokument og dokumentgrupper/arkivsamlinger. Det meste er tradisjonelle papirdokument, men registeret omfattar òg andre medium som runestein, fagforeiningsfane, filmnegativ, radioopptak og digitalfilm. Tidsspennet er på rundt tusen år.

Kriterium endre

Ved val av dokument til Noregs dokumentarv tek ein utgangspunkt i internasjonale kriterium, som er skildra i General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage frå verdsprogramme. Ein vurderer aktuelle dokument ut frå hovudkriteria autentisitet (dei må - i hovudsak - vere originale) og at dei er unike.[2] Det siste inneber mellom anna at dokumenta må vere uerstattelege, og at dei må ha hatt (eller ha) vesentleg samfunnsmessig tyding eller representere hendingar eller fenomen som har hatt slik tyding.

Den nasjonale tydinga kan speglast i eit eller fleire av følgjande kriterium:

 1. Tid: Dokumentet er ein viktig tidsmarkør for til dømes ei sosial, politisk eller kulturell endring. Dokumentet representerer ei ny oppdaging eller er i seg sjølv det første i sitt slag.
 2. Stad: Den geografiske eller institusjonelle tilknytinga til dokumentet er viktig. Staden (og informasjonen det gjev om staden) er viktig for Noreg. Kanskje gjev det opplysningar om stader som ikkje lenger finst.
 3. Menneskjer: Dokumentet og konteksten det er i viser viktige sider ved menneskelege handlingar eller ved politisk, sosial, industriell eller kunstnarisk utvikling.
 4. Emne/tema: Dokumentet representerer tematisk viktige utviklingstrekk innan historie, vitskap, politikk, idrett eller kunst.
 5. Form/stil: Dokumentet har ein særleg estetisk, stilistisk eller språkleg verdi, kanskje særleg om form og format er i ferd med å forsvinne.
 6. Kulturell, åndeleg eller religiøs verd: Her krevst det at dokumentet har denne verdien i dag.

Dokumenta endre

Den norske komiteen for verdas dokumentarv vurderer dei framlegga som kjem inn og avgjer kva for dokument som skal med i registeret. Arne Skivenes, frå Bergen byarkiv, var leiar for komiteen i 2012.

Tabellen under syner dei dokumenta og dokumentsamlingane som utgjer Noregs dokumentarv. Registeret blei skipa i 2012. Det har vore ny nominasjonsrunde i 2014 og 47 dokument vart nominerte.[3] Avgjerda om kva for dokument som kjem på lista vart publisert 2. desember 2014.[4] I 2016 vart det gjennomført ein ny nominasjonsrunde, 12 nye registreringar vart førte inn i registeret 9. desember 2016.[5] Endå ein ny nominasjonsrunde fann stad i 2018. Av 24 nominasjonar vart 7 innførte i registeret 7. desember 2018.[6]

I kolonnen «Referanse» er lenkjer til skildringar frå dei som har gjort framlegg om dei respektive dokumenta med grunngjeving for kvifor dei bør med. Fire av dokumenta blei automatisk vald inn i kraft av at dei allereie tilhøyrde registeret over Verdas dokumentarv. Det gjeld Lepraarkiva i Bergen, arkivet til Thor Heyerdahl, Henrik Ibsen sitt Et dukkehjem og filmen Roald Amundsens sydpolsferd. Sophus Tromholt sitt fotoarkiv vart ein del av verdas dokumentarv i 2013.

Dokument Skildring Ca. årstal Arkivstad Innvalsår Illustrasjon Referanse
Brosjyresamlinga til Arbeidarpartiet Stort sett komplett samling av brosjyrer og løpesedler produsert i samband med valg fra partiets stiftelse 1896–1997 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2012 [1]
Hovudavtalen av 1935 Grunnavtalen mellom Landsorganisasjonen og Norsk Arbeidsgiverforening om samarbeidet mellom partane i arbeidslivet; signert eksemplar av den første avtalen 1935 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2012 [2][daud lenkje]
Stiftelsesprotokollen til LO Handskriven protokoll frå stiftingsforhandlingane 1899 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2012 [3]
NordlandshandelarkivaBryggen Ei rekkje arkiv etter nordlandshandlere, etter gardar på Bryggen, samt nokre privat- og organisasjonsarkiv 1702–1942 Bergen byarkiv
Universitetsbiblioteket i Bergen
2012 [4][daud lenkje]
Borgarbok for Bergen Den einaste originale borgarboka i landet, og ein av få arkivkjelder som overlevde bybrannen i Bergen i 1702 1550–1751 Bergen byarkiv 2012 [5]
Grunnleigebøker for Bergen Seks protokoller som beskriver byens eiendomsstruktur og tomteinndeling 1686–1854 Bergen byarkiv 2012 [6][daud lenkje]
Griegsamlinga Testamentert materiale etter Edvard Grieg: notemanuskript, dagbøker, brev, konsertprogram m.v. Omfattar også originalmanuskriptet til Klaverkonsert i a-moll, opus 16, som er seg i Nasjonalbiblioteket. 1843–2007 Bergen offentlige bibliotek 2012 [7]
Lepraarkiva i Bergen Dokumentasjon av det vitskapelege gjennombrotet i forståelsen av lepra (spedalskhet); arkivet er eit Verdsminne Fleire arkiv i Bergen 2012 [8]
Arkivet etter Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Protokollar, brev, premiesøknadar m.m. frå Noregs første vitskaplege institusjon 1760–1860 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [9][daud lenkje]
Bjørnstjerne Bjørnson: Ja, vi elsker Diktarens handskrive original 1859 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [10][daud lenkje]
Privatarkivet til Sverre Pedersen Ei stor mengde teikningar, planar, artiklar, tidsskrifter m.v etter ein av Noregs fremste arkitektar og byplanleggarar 1900–1970 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [11][daud lenkje]
Arkivet til Thor Heyerdahl Fotografi, film, dokumentar og manuskript frå forskinga og ekspedisjonane til Heyerdahl); arkivet er eit Verdsminne Kon-Tiki Museet og Nasjonalbiblioteket 2012 [12]
Arkivet etter Festspillene i Bergen Arkiv, inkludert foto og ljodopptak, frå Noregd eldste festival for klassisk musikk og teater 1953–2003 Lokalhistorisk arkiv i Bergen 2012 [13][daud lenkje]
Norsk folkeminnesamling Dei opphavlege samlingane etter Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og Magnus Brostrup Landstad 1830–1904 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo 2012 [14][daud lenkje]
Arkiv etter Kristiania og Aker fattigvesen Mellom anna 234 protokollar med opp mot 200 000 personforhøyr og 52 protokollar med register over umyndige, pleietrengande og sinnssjuke 1832–1930 Oslo byarkiv 2012 [15]
Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense Den katolske kyrkjas liturgi i Noreg fram til reformasjonen; dei to første trykksaker i Noreg 1519 Nasjonalbiblioteket, Deichmanske bibliotek 2012 [16][daud lenkje]
Roald Amundsen: Brev til kong Haakon «Sydpolbrevet», etterlatt i ekspedisjonens telt ved polpunktet, funne av Robert Scott og seinare av mellom anna Tryggve Gran 1911 Nasjonalbiblioteket 2012 [17][daud lenkje]
Arkiv etter Ivar Aasen Manuskript til Det norske Folkesprogs Grammatik og til Sunnmørs-gramatikken 1813–96 Nasjonalbiblioteket 2012 [18]
Ludvig Mathias Lindeman: Oppteikningar frå Valdres, Gudbrandsdalen, Meldalen Et utvalg av materialet fra Lindemans første reise for innsamling av folketoner, sommeren 1848: 82 sider noter og 319 sider tekstmanuskript 1848 Nasjonalbiblioteket 2012 [19][daud lenkje]
Natzweiler- og Dachau-albumet Et album med 40 teikningar og akvarellar av Rudolf Næss, som var fange i dei to konsentrasjonsleirane 1945–47 Nasjonalbiblioteket 2012 [20]
Filmavisen 950 ukerevyer på film 1941–63 Nasjonalbiblioteket 2012 [21][daud lenkje]
Henrik Ibsen: Et dukkehjem Manuskript i fleire utgåver og anna materiale fram til utgivelsen); manuskripta er eit Verdsminne 1878–1879 Nasjonalbiblioteket 2012 [22]
Bjørge Lillelien: Norge–England 2–1 Legendarisk radioreportasje fra landskamp i fotball (VM-kvalifisering) 1981 Nasjonalbiblioteket[7] 2012 [23][daud lenkje]
Hurtigruten: Minutt for minutt 134 timer langt (direktesendt) TV-program som følgjer MS «Nordnorge» frå Bergen til Kirkenes i juni 2011 2011 Nasjonalbiblioteket[8] 2012   [24][daud lenkje]
Filmen Roald Amundsens sydpolsferd Originalt filmmateriale frå sørpolekspedisjonen; materialet er eit Verdsminne 1911 Norsk Filminstitutt, Nasjonalbiblioteket 2012 [25]
«Avskedigede Arbeidere» fra Rjukan Salpeterfabrikker Protokoll som registrerer oppsagte ansatte og andre som ikke skulle ansettes ved bedriften («svarteliste») 1911–12 Norsk Industriarbeidermuseum 2012 [26][daud lenkje]
Revolusjonsfane frå Rjukan Fane for den stedlige jern- og metallarbeiderforeninga malt av Oscar Løvaas med slagorda «Giv akt! Se Revolutionen lyser over verden» 1918 Norsk Industriarbeidermuseum 2012 [27][daud lenkje]
Olav Engelbrektssons arkiv Noregs best bevarte mellomalderarkiv, knytt til virket til Olav som erkebiskop og formann i riksrådet, men inneheld også ein del andre dokument, mellom anna unionstraktaten med Danmark frå 1450 1277–1537 Riksarkivet 2012   [28]
Valbrevet til dronning Margrete Pergament med segl der riksrådet kunngjer at Margrete er vald til Noregs «mektige frue og rette husbonde» og til regent på livstid 1388 Riksarkivet 2012   [29]
Nils Trosners dagbok Eneste bevarte samtidige beretning om krigshverdag til sjøs på tidlig 1700-tall 1710–14 Riksarkivet 2012   [30]
Grensearkiv Grensetraktaten mellom Norge og Sverige (inkludert Lappekodisillen), Peter Schnitlers protokoller frå grensebefaringar og ett av 23 grensekart frå perioden (nr. 21) 1750 Riksarkivet 2012   [31]
Weyses modellbok Modellbok av Ip Olufsen Weyse med originale, fargelagde teikningar og akvareller av glasprodukt ved Nøstetangen glassverk og Aas glassverk, dokumentasjon på tidleg norsk glasindustri 1763 Riksarkivet 2012   [32]
Folketeljinga 1801 Den første folketeljinga som inneheld namn og andre opplysningar for kvar enkelt innbyggjarr i Noreg 1801 Riksarkivet 2012   [33]
Flaggresolusjonen Kongeleg resolusjon som godkjenne Stortingets vedtak om nytt norsk handelsflagg, vedlagt ein akvarell av framlegget til Fredrik Meltzer med Karl Johan si påskrift «Gillas» 1821 Riksarkivet 2012   [34]
Stiftelsesprotokollen til Venstre Protokoll som dokumenterer stiftelsen av Norges første politiske parti, referater fra 17 landsmøter, 87 styremøter m.v. 1884 Riksarkivet 2012   [35][daud lenkje]
Oscarsborg vaktjournal Dokumentasjon av hendingane 8.–9. april 1940, da tyske krigsskip kom inn Oslofjorden og «Blücher» blei senka 1940 Riksarkivet 2012   [36][daud lenkje]
Kongens nei Kongeleg resolusjon frå 10. april kor kong Haakon og regjeringa avslår å imøtekomme tyske krav 1940 Riksarkivet 2012   [37]
Arkivet etter Åker gard i Vang i Hamar) Stor dokumentsamling frå ein av landets adelege setegardar, mellom anna dagbøker, avlingsnotatar og legejournalar 1670–1933 Statsarkivet i Hamar 2012 [38][daud lenkje]
Edvard Munchs testamente Testamente etter målaren og søster hans, Inger Munch; dertil dokument frå registreringa av dødsboet 1940 Statsarkivet i Oslo 2012 [39][daud lenkje]
Emigrantprotokollar frå Oslo Oslo politikammers registreringar av emigrerte borgarar (44 kronologiske protokollar og 16 alfabetiske registerbøker) 1867–1966 Statsarkivet i Oslo 2012 [40][daud lenkje]
Kyrkjebok for Andebu Den eldste kyrkjeboka i Noreg 1623–1738 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [41][daud lenkje]
Arkivet til Telemarkskanalen Arkiv etter Norsjø–Skienskanalen og Bandak–Norsjøkanalen (møtebøker, korrespondanse, kart og teikningar, oversyn over gods og passasjertal m.v.) 1850–1980 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [42][daud lenkje]
Larvik grevskap sitt arkiv Rundt 150 hyllemeter arkiv etter det ene av Noregs to grevskap frå Ulrik Fredrik Gyldenløves tid fram til adelskapet blei avvikla i 1821; inkluderer mellom anna Fritzøe Jernverk og Laurvig Hospital 1671–1821 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [43][daud lenkje]
Kongsberg våpenfabrikk sitt arkiv Rundt 150 hyllemeter arkiv frå Noregs første vapenfabrikk og muligeins eldste mekaniske verksemd (styreprotokollar, korrespondanse, reiknskap, personalruller, vapentekniske utgreiingar m.v.) 1824–1987 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [44][daud lenkje]
Sorenskrivaren i Finnmark, rettsprotokollar Referat frå rettens handsaming av alle typer kriminalsaker, inklusiv trolldomsprosessane 1620–1813 Statsarkivet i Tromsø 2012 [45][daud lenkje]
Kistrand kommunearkiv Eit av få kommunearkiv som overlevde tvangsevakueringa og nedbrenninga av Finnmark 1944–1945; inneheld ein større andel dokument på kvensk og samisk 1845–1914 Statsarkivet i Tromsø 2012 [46][daud lenkje]
Arkivet til Røros koparverk Stort arkiv med korrespondanse, protokollar og reiknskap 1644–1977 Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet, Statsarkivet i Trondheim 2012 [47][daud lenkje]
Formannskapslovene Stortingets handsaming og vedtak 1837 Stortingsarkivet 2012 [48][daud lenkje]
Unionsoppløysinga i 1905 Utvalde dokument: Stortingspresident Carl Berner sitt manuskript til 7. juni-vedtaket; telegram frå Oscar II til stortingspresidenten om at kongen ikkje vil ta imot ein norsk deputasjon; Oscar IIs abdikasjonsbrev; telegram frå prins Carl om at han tar imot kongevalet 1905 Stortingsarkivet 2012 [49]
Allmenn røysterett Konstitusjonskomiteens innstilling til endring av Grunnlova § 50 og referat frå Stortingets handsaming av innstillinga, som førte til at Noreg som fjerde land i verda innførte stemmerett til parlamentet også for kvinner 1913 Stortingsarkivet 2012 [50][daud lenkje]
Sophus Tromholts fotoarkiv Negativer (231 stk) og originalkopiar (189 stk) av bilete frå Kautokeino og andre stader i Finnmark og samiske Finland, mellom anna dei første karakterportrett av namngitte samar 1882–83 Universitetsbiblioteket i Bergen 2012 [51][daud lenkje]
Fotoarkiv etter Knud Knudsen Noregs største samla fotoarkiv etter førstegenerasjons prospektlandskapsfotografar, ca 13500 glasnegativ og 20000 originale papirkopier 1862–1900 Universitetsbiblioteket i Bergen 2012 [52][daud lenkje]
Norsk kvalfangst Utvalde dokument: dagbok etter Svend Foyn, fangstlisens for Sør-Shetland, pastor Kristen Løkens brevsamling frå Sør-Georgia, dagbok frå DS «Norvegia», styreprotokoll for Kosmos AS og Theodor Anderssons fotografi frå Sør-Georgia 1862–1981 Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Slottsfjellmuseet 2012 [53]
Runeinnskrift på Kulisteinen Den eldste kjente bruk av namnet Noreg på norsk jord 1000 NTNU Vitskapsmuseet 2012 [54]
Riksforsamlinga på Eidsvoll Originalfullmaktene til dei 112 representantane som møtte på Eidsvoll, samt til representantane frå Nord-Noreg som ikkje rakk fram i tide 1814 Riksarkivet 2012   [55][daud lenkje]
Riksforsamlinga på Eidsvoll Den signerte utgåva av 17. mai-grunnlova 1814 Stortingsarkivet 2012 [56][daud lenkje]
Riksforsamlinga på Eidsvoll To grunnlovsutkast, eit frå Johan Gunder Adler og Christian Magnus Falsen og eit frå Nicolai Wergeland (originalmanuskript) 1814 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [57][daud lenkje]
Riksforsamlinga på Eidsvoll Peter Motzfeldts grunnlovsutkast (originalmanuskripter) 1814 Riksarkivet 2012   [58][daud lenkje]
Novembergrunnlova Grunnloven av 4. november signert av stortingspresidenten og sekretær og seks svenske utsendinger 1814 Stortingsarkivet 2012 [59]
Mossekonvensjonen Fredsavtale og vapenkvileavtale frå august med mellom anna dåverende kronprins Karl Johans signatur og segl 1814 Stortingsarkivet 2012 [60]
Arkivet etter Anna og Erling Stordahl Arkivet gjer innsyn i den første tida for helsesport for funksjonshemma i Noreg 1923-1994 Valdresmusea/Opplandsarkivet avdeling Valdres folkemuseum 2014 [61]
Arkivet etter slekta Aall på Ulefos Hovedgaard ca. 1660-1900 Telemark Museum 2014 [62]
Allmanach paa det aar efter Jesu Christi Fødsel 1644 Den første boka som blei trykt i Noreg 1644 Nasjonalbiblioteket 2014 [63]
Forhandlingsprotokoll for boktrykkernes sykekasse, Kristiania 1819 1819 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2014 [64]
Osebergfunnet - original feltdokumentasjon 1904-1906 1904-1906 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2014 [65]
Arkivet etter Camilla Collett 1831-1895 Nasjonalbiblioteket 2014 [66]
Forhandlingsprotokol for Det Norske Missionsselskabs Generalforsamlinger 1842-1864 Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen 2014 [67]
Fragment av Frostatingslova ca. 1260 Riksarkivet 2014   [68]
Arkivet etter Karen-Christine Friele 1932-2013 Universitetsbiblioteket i Bergen 2014 [69]
Arkivet etter Leseforeningen for Kvinner 1874-1974 Nasjonalbiblioteket 2014 [70]
Arkivet etter Norsk utvalg for betong i sjøvann 1962-2001 NTNU Universitetsbiblioteket 2014 [71]
Spørrelistesvar ved Norsk etnologisk gransking 1946-2014 Norsk etnologisk gransking, Norsk folkemuseum 2014 [72]
Skoleprotokollar frå 1800-talet 1800-tallet Interkommunalt arkiv Troms, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 2014 [73]
Minnematerialet etter 22. juli 2011 Riksarkivet 2014   [74]
Handelsstadsarkiva i Salten og Lofoten 1801-1970 Nordlandsmuseet, Museum Nord, Arkiv i Nordland 2014 [75]
Pave Clemens IIIs brev til geistlige i Norge Norges eldste brev, pave Clemens IIIs brev til alle geistlige i Norge i 1189 1189 Riksarkivet 2014   [76]
Brev frå kong Filippus Simonsson Det eldste brevet på gamalnorsk, frå Filippus Simonsson om Hovedøya kloster ca. 1207-1217 Riksarkivet 2014   [77]
Arkivet etter Hjula Væveri 1855-1957 Norsk Teknisk Museum 2014 [78]
Arkivet etter Arendals Turnforening 1857-2011 Aust-Agder kulturhistoriske senter 2014   [79]
Oslonett 1993-94 Nasjonalbiblioteket 2014 [80]
Wilsearkivet Arkivet etter Anders Beer Wilse 1900-1949 Norsk folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum, Preus museum 2014 [81]
Arkivet etter Trondheim priserett 1808-1814 Statsarkivet i Trondheim 2014 [82] Arkivert 2014-12-06 ved Wayback Machine.
Arkivet etter Ruth Maier 1933-1942 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 2014 [83]
Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens teikningar av historiske bygningar 1820-2007 Riksantikvaren 2014 [84]
Arkiva etter Bergen havnevesen 1735-2012 Bergen byarkiv 2014 [85]
Handelshusarkiva i Halden 1653-1960 Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger 2014 [86]
Arkivet etter Alvøens Papirfabrik 1798-1981 Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 2014 [87]
Arkivet etter Colin Archer 1868-1921 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum 2014 [88]
Conrad Schwachs selvbiografi fra tidlig 1800-tallet 1790-1830 Aust-Agder museum og arkiv 2016   [89]
Den første norske løva 1292 Riksarkivet 2016 [90]
Olavssekvensen fra middelalderen Riksarkivet 2016 [91]
Vinjeboka Ca.1500 Stiftelsen Oslo Katedralskole 2016 [92]
Antikvitetskommisjonen av 1811 Oppstarten av norsk kulturminnevern 1811 Kulturhistorisk museum 2016 [93]
Arkivet etter Akers mekaniske verksted 1841-1982 Norsk Teknisk Museum 2016 [94]
Husmennene i Torpa 1869 Fylkesarkivet i Oppland 2016 [95]
Sigrid Undsets arkiv 1891-1949 Nasjonalbiblioteket 2016 [96]
Ingrid Bjerkås, første kvinnelige prest i den norske kirke 1961 Riksarkivet 2016 [97]
Statoils første styreprotokoll 1972-1975 Statsarkivet i Stavanger, Norsk Olje- og gassarkiv 2016 [98]
Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920 Arkivene inneholder et stort og omfattende materiale med stor dokumentasjonsverdi i nasjonal sammenheng. Seilskutearkivene fra Aust-Agder består tilsammen av 13 utvalgte arkiv som samlet dokumenterer bredden i de maritime næringer og deres betydning som historisk fenomen. Samlet står arkivene som representanter for Norge som sjøfartsnasjon i seilskutetiden. 1820-1920 Aust-Agder museum og arkiv 2018   [99]
Atlungstad Brænderis stiftelsesdokument 1855 1855 Statsarkivet i Hamar 2018 [100]
Arkivet etter Barselhjemsutstillingen 1916 Utstillinga var først i sitt slag, og trer fram som en unik dokumentasjon av et virkemiddel innen sosialt reformarbeid og allmenn folkeopplysning. 1916 Norsk Teknisk Museum 2018 [101]
Kontrollbøker for evakuerte 1944-1951 Arkivet dokumenterer tvangsevakuering av befolkninga som følge av den tyske nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms. 1944-1951 Riksarkivet 2018 [102]
Arkivet etter Oslo Hospital 1644-2000 Arkivet omfatter Oslo Hospital med herberge, sinnssykeasyl, kirke og kirkegård. Arkivet vitner om viktige skifter innen psykiatrisk praksis og synet på psykisk sykdom fra Norges første sinnssykelov ble vedtatt i 1848 og til nyere tid. 1644-2000 Oslo byarkiv 2018 [103]
Stavik‐breva, ei transatlantisk brevveksling 1880‐1950 Samlingen utgjør en unik brevveksling mellom to brødre på hver sin side av Atlanteren gjennom nesten 70 år 1880-1950 Romsdalsmuseet 2018 [104]
Gulatingslova ‐ Codex Rantzovianus Gulatingslova er også den eldste kjente og bevarte lovsamlinga i dei nordiske landa og er skrive på norrønt, ikkje latin. 1000 Biblioteket i København 2020 [105]
Koleralasarettet i Bergen Protokollene fra koleralasarettet i Bergen representerer en økt forståelse av smittsomme sykdommer i utvikling av en et norsk helsevesen på 1800-tallet. 1848-1849 Bergen byarkiv 2020 [106]
Bergens likbrendingsforening og Norges første krematorium Kildene dokumenterer planene og byggingen av det første krematoriet i Norge, som ble åpnet på Møllendal i Bergen i 1907. 1893-1914 Bergen byarkiv 2020 [107]
Narve Skarpmoens lydopptak av norsk folkemusikk Narve Skarpmoens lydopptak av norsk folkemusikk er de eldste lydfestinger av folkemusikk vi kjenner her til lands. De er også den første kjente lyddokumentasjonen av hardingfelespill. 1903-1904 Nasjonalbiblioteket 2020 [108]
Arkivet etter Robert Savosnick Arkivet inneholder en stor mengde materiale knyttet til Robert Savosnick sitt virke som holocaust-tidsvitne, fra en av få norske jøder som overlevde de nazistiske utryddelses- og konsentrasjonsleirene. 1893-1914 HL-senterets arkivsamling 2020 [109]
Minnetavle av sisti reinskinn signert av H.M. Kong Olav V Minnetavlen av sisti reinskinn som H.M. Kong Olav V signerte i forbindelse med åpningen av det første Sametinget 9. oktober 1989 består av et garvet reinskinn spent opp i en ramme på tradisjonelt vis. I ettertid er kongens signatur blitt sydd inn med tinntråd på skinnet for å bevare den. 1989 Sametingsbygningen i Karasjok 2020 [110]


Kjelder endre

 1. «Om Memory of the World». Norsk kulturråd. Henta 28. november 2014. 
 2. Dei nasjonale kriteria finst på nettstaden til Norsk kulturråd: pdf Arkivert 2014-11-29 ved Wayback Machine. Dei internasjonale kriteria finst på nettstaden til Unesco: General Guidelines for the Safeguarding of the Documentary Heritage
 3. «47 nominasjoner til Norges dokumentarv». Norsk kulturråd. Henta 29. november 2014. 
 4. «Lansering av Noregs dokumentarv 2014». Norsk kulturråd. Henta 29. november 2014. 
 5. Svartebok, Statoil og Sigrid Undset tatt opp i Noregs dokumentarv, www.kulturrådet.no, 09.12.2016
 6. Barsel, brennevin og evakuering blir del av Norges dokumentarv, www.kulturrådet.no, 07.12.2018
 7. Nominasjonen er gjort i samarbeid med Norsk rikskringkasting.
 8. Nominasjonen er gjort i samarbeid med Norsk rikskringkasting.