Stortingsrepresentantar 1815-1817

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1815-1817 er ei oversikt over stortingsrepresentantane til Stortinget i 1815. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 85 representantar frå 34 valkrinsar; 60 representantar frå 19 landkrinsar (amt) og 25 representantar frå 15 bykrinsar. Det var det første storting med representantar frå Nord-Noreg.

Det seinare Jarlsberg og Larviks Amt bestod av to valkrinsar, det same gjorde Nedenæs Amt.

Landkrinsar

endre
Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Jurist, prokurator og forvalter Knud Christian Bjørnskow
Gaardbruker Jacob Christensen Bjørnerød
Provst Peter Ulrik Magnus Hount Hount døydde juli 1815, suppleanten Mørch møtte frå 17. juli.[1]
Forlikskomissær Ellef Jacobsen Mørch Suppleant
Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Frederik Glad
Gaardbruker Hans Hanssen Grimelund
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
GaardbrukerJens Johan Vangensten
Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Halvor Nielsen Hoel Avviste med 57 mot 26 stemmer[note 1]
Gaardbruker og skogeier Peder Tollefsen Ilsaas
Underofficer Tollef Strand
Kaptein Johan Christopher Ræder
Gaardbruker Michael Andersen Saxlund Suppleant. Møtte for Halvor Hoel frå 15. juli.
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Lauritz Weidemann
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Gaardbruker Anders Lysgaard Møtte ikkje på grunn av sjukdom, suppleanten møtte.[note 2]
Gaardbruker Johannes Paulsen Bøe Suppleant
Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker og lensmand Christopher Olsen Uhlen
Gaardbruker, trælasthandlerGudbrand Eriksen Tandberg
Gaardbruker Engebret Olsen Moe
Namn Kommentarar/Suppleantar
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen
Proprietær Elias Winther Jørgensen
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Jens Christian Samsing
Namn Kommentarar/Suppleantar
Statsråd Niels Aall
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Thomas Bryn
Namn Kommentarar/Suppleantar
Jarnverkseigar Jacob Aall
Gaardbruker, lensmand Christian Andersen Neersten
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sectionsanfører, Skipsreder, gaardbruker, sagbrukseier Peder Jacobsen Bøgvald
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Sorenskriver Frederik Hansen Rested
Lensmand, gaardbruker Ole Torjussen Refsnes
Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Nils Trulsen Bru Valet forkasta med 74 mot 10 stemmer.
Suppleanten Iver Svendsen Oftedahl møtte.[note 3]
Gaardbruker, senere kjøbmand Kiddel Torkildsen Aarstad
Sorenskriver Hans Leierdahl Nansen
Gaardbruker Orm Hansen Øverland
Lensmand Iver Svendsen Oftedahl Suppleant
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Christopher Benedict Bøgh Godkjend med 57 mot 26 stemmer.[note 4]
Forlikskomissær Hans Olsen Westreim
Fuldmægtig Johan Andreas Budtz
Lensmand og gaardbruker Johannes Mikkelsen Borge
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Christian Magnus Falsen Godkjend med 58 mot 25 stemmer.[note 5]
Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
Gaardbruker og landhandler Lars Jacobsen Thingnæsset
Lensmand og gaardbruker Hans Arnesson Urdahl Permittert grunna sjukdom frå 19. september 1815. Suppleanten Onstad møtte.[2]
Lensmand og gaardbruker John Ragnvaldsen Onstad Suppleant
Namn Kommentarar/Suppleantar
Kaptein Hans Jørgen Reutz Synnestvedt
Gaardbruker Jonas Knudsen Moe Linvaag
Pelotonchef og lærer Jakob Persson Bjørkedal
Vever og farger Halvor Halvorsen Ophuus
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Anders Rambech
Sogneprest Svend Aschenberg
Oberstløitnant Henrik Rogert
Lensmand Joris Christian Nordbye
Namn Kommentarar/Suppleantar
Oberstløintnant Elias Heltberg Lund
Gaardbruger og industrigrundlegger Hans Andersen Barlien
Sorenskriver, cancelliraad Elias Frederik Hetting
Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Johan Ernst Berg[note 6]
Biskop Mathias Bonsak Krogh
Christen Elster Elster møtte aldri på grunn av sjukdom. Suppleanten Lars Nicolai Reener møtte
Gaardbruker, baatbygger og fisker Jon Larsson Smedseng
Handelsmand, væreier og gaardbruker Lars Nicolai Reener Suppleant
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver og Cancelliraad Johannes Henriksen Aas
Sogneprest Nils Normann
Handelsmand Wilhelm Henrik Klerck

Bykrinsar

endre
Namn Kommentarar/Suppleantar
Kaptein, handelsmand, fabrikkeier, sagbrukseier Henrik Gerner
Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, trelasthandler og skibsreder Carsten Tank
Namn Kommentarar/Suppleantar
Professor Søren Rasmussen
Major Niels Schiøtt
Kjøbmand Johannes Berg Thrane Permittert frå 16. februar 1816.[note 7]
Generalauditør Christopher Anker Bergh
Hovedbestyrer av det Ankerske fideikommis Jacob Nielsen 2. suppleant, møtte ikkje.
Assessor i høiesteret Jens Peter Gløersen Debes 3. suppleant, møtte for J.B. Thrane frå 1. april
Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Peder Cappelen
Trælasthandler Niels Gabrielsen Omsted
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Andreas Bonnevie
Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, forlikskommissær Carl Peter Stoltenberg
Namn Kommentarar/Suppleantar
Auditør, overbirkedommer, veier, maaler Nils Brinck Bendz
Namn Kommentarar/Suppleantar
Stadskaptein Jørgen Aall
Namn Kommentarar/Suppleantar
Postmester, kjøbmand Johan Ditlev Borthig
Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, skipsreder David Sommerfelt Weidemann
Namn Kommentarar/Suppleantar
Stiftsprost og sogneprest Christian Sørenssen
Høiesteretsassessor Lorents Lange
Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz Møtte i staden for Gabriel Schanche Kielland[note 8]
Namn Kommentarar/Suppleantar
Stiftamtmand Wilhelm Frimann Koren Christie
Kjøbmand Fredrik Meyer
Kjøbmand, vicekonsul Wollert Konow
Kaptein Hans Jørgen Wetlesen
Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged Ole Schare
Namn Kommentarar/Suppleantar
Biskop Peder Olivarius Bugge
Johan Christian Wildhagen Wildhagen møtte aldri pga. sjukdom. Suppleanten Jacob Frederik Oxholm møtte.[3]
Bergmester i det nordenfjeldske Erik Otto Knoph
Residerende kapellan Niels Stockfleth Schultz
Børskommissær, magasinforvalter, skuespiller Jacob Frederik Oxholm Suppleant

Fotnotar

endre
 1. Valet av Halvor Hoel vart forkasta av Stortinget 3. juli 1815 med 57 mot 26 stemmer. Han hadde vore under tiltale for å ha forført til eller medvirka til mened, kyrkjeran og «forehavt» mord og blei frikjend, men måtte betale saksomkostningar. Suppleanten Michael Andersen Saxlund møtte frå 15. juli. (Frå Lindstøl side 32)
 2. Anders Lysgaard vart valt som 4. representant frå Kristians amt, men møtte ikkje på grunn av sjukdom. 1. suppleant Johannes Paulsen Bøe møtte for Lysgaard i heile perioden. (Frå Lindstøl side 31)
 3. 4. juli forkasta Stortinget valet av Nils Trulsen Bru med 74 mot 10 stemmer av di han var satt under tiltale. Iver Svendsen Oftedahl avga møte i staden for Bru, innkalla 4. juli. Ved underrettsdom 22. april 1816 vart Bru frikjend.(Frå Lindstøl side 35-36)
 4. Sjølv om Christopher Benedict Bøgh var busett i Bergen og ikkje i Søndre Bergenhus amt, blei valet av han godkjend av Stortinget. (Frå Lindstøl side 30)
 5. Sjølv om Christian Magnus Falsen var busett i Bergen og ikkje i Nordre Bergenhus amt, blei valet av han godkjend av Stortinget. Han tok lite del i tingarbeidet grunna sjukdom, og blei permittert fleire gonger. I desse høve vart det ikkje kalla inn suppleant. (Frå Lindstøl side 30)
 6. Ved valet på utsendingar i Bodø 8. desember 1814 vart det valt fire representantar; Mathias Bonsak Krogh, Johan Ernst Berg, Christen Elster og Johan Larsen Smitseng. Sjølv om Berg hadde fleire stemmer enn Krogh blei sistnemnde ført opp som 1. representant på fullmakta. Elster møtte aldri på grunn av sjukdom og første suppleant Lars Nicolai Reener avga i staden møte. (Frå Lindstøl side 34)
 7. Johannes Berg Thrane søkte om 6-7 vekers permisjon for å reise til utlandet. I møte 16. februar nekta Stortinget det, og han blei i staden permittert for heile sesjonen. Jacob Nielsen vart deretter kalla inn 20. februar. 27. februar fekk han 5 vekers utsetting, friteken frå 26. mars på grunn av sjukdom. Same dag blei Debes kalt og han møtte for Thrane frå 1. april. 1. suppleant frå Christiania var Ludvig Stoud Platou. Han hadde vore utnemnd til ekspedisjonssekretær 23. november 1815. (Frå Lindstøl side 31)
 8. Ved valet på utsending frå Stavanger blei Gabriel Schanche Kielland einstemmig vald. Kielland meldte forfall på grunn av sjukdom og sorenskrivar Eiler Hagerup Schiøtz avga difor møte. (Frå Lindstøl side 35)

Kjelder

endre
 1. Lindstøl side 35
 2. Lindstøl side 30
 3. Lindstøl side 36