Aurgjelding

Denne artikkelen handlar om målføret aurgjelding. For folk frå Aure, sjå Aurgjeldingar.

Aurgjelding (særleg bruka i ubunden form) eller aurgjeldsdialekt (særleg bruka i bunden form) er målføret som vert tala frå Ertvågsøya og austover i Aure kommuneNordmøre og er ein variant av nordmøring. (For dialekten på Tustna sjå tustning.) Målføret varierer noko frå stad til stad. Som mange andre stader i landet er mange gamle ord og uttrykk i ferd med å koma bort. Men framleis er det eit tydeleg skilje mellom den nordaustlege luten Stemshaug og Vinjefjorden og den sørvestlege luten Ertvågsøya. Målføret i Aure sentrum er om lag midt i mellom desse og er det som er mest påverka utanfrå. Skiljet mellom gamle og unge aurgjeldingar er òg tydeleg.

Aurgjeldsdialekten liknar på hemnværing og fosenmåla med desse draga:

 • Adjektiv på -leg endar på -li (tustning: -le)
 • Personlege pronomen har æ-uttale: æ, , (valsøyfjording ɛ, , ; tustning: e, me, de)
 • Nektingsadverbet er oftast itj i Stemshaug (som i Hemne og på Hitra) og varierer mellom ikkje/ittje og itt elles. Tustning og valsøyfjording har normalt berre ikkje.

Aurgjeldsdialekten liknar på andre nordmørsmål med desse draga:

 • Det er monoftongering av ei til ɛ og øy til ö i stavingsinnlyd (hemnværing ɛi, öy). I store delar av området er au diftongert til ʌ i stavingsinnlyd, men dette er meir variabelt gjennomført, og det manglar heilt i nordaust.

Aurgjeldsdialekten liknar på både ytre nordmørsmål (Valsøyfjorden, Smøla, Averøya, Eide, delvis Tustna, Frei og Gjemnes) og hemnværing med at historisk blir uttala som tjukk l.

Døme på aurgjeldingEndra

För e tin va d vanli at fåłk rodd hell jikk nå dæm skuiłł iɲkvaiɲstan. D va dåli væga, så på sommara va d vanli å ro. Mæn på vintra va d manggång at d låg is iɲɲpå fjołå, å da löt dæmm ga. Vesst d va sny jikk dæm på sji, mænn vesst d va bærfråsst löt dæm ga på fotå, å d kunn varra strabasiøst vesst dæm ha stor böł, å d ha dæm myttjigått.

OrdtilfangEndra

Spesielle bokstavar: ë: mellomting av e og æ, som i ëne (einer), ł: tjukk l, ɲ: nj, som i hoɲɲ (hund), ö: mellomting av a og ø, som i öre (aure)

 • aiłł-bestandi-væg adj. ‘alltid’, bruka i staden for 'ałłvæg' når ein er lei av noko, døme: 'æ hełł på å bi lei tå sa råttja så e ałłbetandivær uttpå vitjen'
 • aiłł-me-sæ adj. 'berre så vidt'
 • aiłłvæg adj. ‘alltid’
 • aiɲɲa subst. 'pusten', døme: 'å dra aiɲɲa'
 • aiɲbłessiɲ adj. 'andpusten'
 • aiɲsan/aiɲsa adj. 'til å ta omsyn til'; mest nytta i nektande form: 'han e ittje aɲsain'
 • ałterert adj. ‘forkava/oppskjørta’
 • aparta adj. 'noko for seg sjølv/uvanleg', frå fransk «à part»
 • arbei prost verb ‘å gjera unyttig arbeid’
 • armast verb 'plundra'
 • atthåł adj. 'bakglatt', om ski
 • attikåmmiɲ/attikåmma adj. 'komen på etterskot', eller 'glømsk'
 • attlysiɲɲa subst. 'grålysinga'
 • attåbak prep. 'attover'
 • attåtsłæfft adj. 'svanger', om krøtter
 • Aur namn 'Aure' (Stemshaug/Aure sentrum)
 • avbakłe adj. ‘trasig/vanskeleg’, døme: 'dæm bodd nå så avbakłe te å'
 • bakels subst. 'vafler'
 • bakelspræstsubst. ‘prest som hovudsakleg rek gardtales for å drikke kaffi og et bakels
 • balber verb 'barbera'
 • baiłł subst. 'ball'
 • baiłłfët subst. 'ballfeitt'
 • bałłstyring 'svanger 'ustyrleg/rebelsk fyr'
 • bałłstyrin adj. 'rebelsk'
 • bełłivołiɲ/bellivoła/bellivołe adj. 'rimeleg', døme: æ skull ha hafft ei bellivola stortrøy
 • bałłstyrin/ballstyra adj. 'vill/oppskjørta'
 • bandiger adj. 'svanger'
 • banått adj. 'svanger'
 • barhane subst. 'kongle'
 • bask subst. 'dyktig kvinnfolk, som får unna arbeidet'
 • bënkłevve adj. 'lett å få til'; ofte nytta i nektande form, døme: 'd va ittje så bënkłevve'
 • besætt adj. 'mykje'/så overlag'
 • bett verb 'strikka', døme: 'ho sett å bett håsså'
 • błankskjærmhuv subst. ‘skipperhuve’
 • błara ør verb uttrykk, døme: 'han blara ittje ør': ingen reaksjon
 • błavåtta subst. 'ullvottar, utan fingrar'
 • błessiɲ adj. 'gra, om småfe', døme: 'bottjen e błessiɲ'
 • błålåppin adj. 'frosen, slik at fingrane blånar'
 • błåsar subst. 'ein som er truande til litt av kvart', døme: 'han e nå mær så en błåsar'
 • błåstae subst. 'tungt føre, på grunn av at det har rægna i nysnø'
 • bokje adj. 'halvrått/halvtört', døme: 'han e sköydd, så hesjån e bokjn inda'
 • bół subst. 1) 'bord' (fjøl), 2) 'bord' (ståve-/kjøkenbord), 3) ‘den vertikale avstanden frå kanten av koppen ned til drykken’
 • bółrævvå subst. 'revne i bord i båt'
 • borti stör å vedje adj. 'aldeles tullete', døme: 'fårsłaje hass va borti stör å vedje'
 • botvon subst. 'von om at noko kan vølast'
 • brók subst. 1) 'bukse', frå gamalnorsk: 'brók', 2) 'kraftig tøystykke under buken på krøttera når dei vart heisa om bord i dampen'
 • brókgrei subst. 'bukseselar'
 • breddame subst. 'attmed', døme: 'han slo mjøtja breddame spaɲɲå'
 • brekkeł adj. 'i vegen for', døme: 'vægarbeie kom e brekkel fær slottonna'
 • breɲɲhætt subst. 'brennesle'
 • brókkjile subst. ‘gylf'
 • bróksjöłv subst. 'det at ein er så redd at ein skjelv i buksa'
 • brutuł subst. 'stor kraftig fyr'
 • bruttulje subst. ‘lite overtenkt handling’, døme: 'han ha vel fårre me ei bruttulje no egæn'
 • brøstveå subst. 'halsbrand'
 • brynstronk subst. 'brynstokk/behaldar for å ha brynet i når ein slo med ljå'
 • bråttagamp/bryttjagamp subst. 'hardbar/hardhendt fyr, som brukar meir krefter enn naudsynt'
 • bunning subst. 'strikketøy'
 • buɲɲingstekk subst. 'strikkepinne'
 • busseronk subst. 'arbeidsjakke, vanlegvis av dongeri'
 • bustinn adj. 'om vêret', døme: 'butinn e vêra'
 • byssjlag subst. 'yttergong, der ein set av seg skorne', døme: 'skonnan står utti bysjlaja'
 • bæłje verb ‘hyla/belja’
 • bøł subst. 'børe', døme: 'han ha stor bøł'
 • bøłtre subst. 'børtre'
 • børnskap subst. 'utstyr', døme: 'du må vel vøł børnskapen för du fer på sjyn'
 • børtɲ verb 'byrte', å skuva opp/ned veiken i lampa, så ho skein passeleg og ikkje osa, døme: 'kan du børtɲ lampå?'
 • bøssmar subst. 'bismar'
 • bækkre subst. 'vêr' (hansau)
 • bæmmeł verb 'å drikka mykje og fort av noko', døme: 'han bæmła ti sæ ei heł mugg me sjör'
 • bæssta subst. 'sting', døme: 'han skull ått dåktra fer å fjærn bæstain'
 • bærsel subst. 'jammer/syting'
 • bætta subst. ‘ëjt storvołe głæfs me oppstabla meddagsmat, helst fłatbrø oppå å puɲɲi, me siłł (hełł fesk) å pottet emyłłå’
 • daiłłriɲ adj. 'i dårleg form'
 • dekkeł subst. ‘lealaus pynt’
 • dekkełdaiłł subst. ‘mildt skejllsord', ofte sagt til ungar
 • deł verb 'sikla'
 • deɲɲe verb ‘å gje nokon juling', døme: 'æ får veł ta å deɲɲgje tråłłpaɲtjen’
 • depił subst. 'rest', døme: 'det e att ën depił tå rørån, mæn antaggli fær lite ått inda ei paiɲɲkak'
 • dérme adj. 'nesten', døme: 'd va derme atn ha rodd-efrå dæm'
 • dessn adj. 'disig' (mest nytta i Stemshaug)
 • dol subst. 'svak lykt'
 • dommering subst. 'ståk/styr'
 • dragsjul subst. 'ein som dreg meg med seg verktøy og andre remediar, men ikkje legg det på plass etterpå'
 • drakster adj. 'plunder', døme: 'd e ëjt drakster me sa kunnå'
 • dra-ti-sæ verb 'hissa seg opp'
 • dræktig adj. 1) 'dræktig ku', 2) 'dræktig båt' (båt me stor lasteevne)
 • drubbin/drubba/drubbe adj. ‘i meste laget’, døme: 'd va drubbe langt'
 • drył verb 'å kasta/sparka/senda iveg'
 • dræve subst. 'kjeften', døme: 'kłappatt dræve!'
 • dråkuɲɲe/dråk subst. 'jente'
 • durabli/durabel adj. 'mykje/til gangs'
 • dussebang adj. ‘i ruskete form’ (til dømes ved forkjøling)
 • dvarsk adj. 'slapp/uopplagt'
 • dyɲɲblöt adj. 'søkkblaut'
 • dæmmeł verb 'fylla ei bøtte i ein gruɲɲ kulp, ved å legga ho forsiktig på sida og/eller bruka bøtta som ause'
 • døkti adj. 1) 'flink', 2) 'rikeleg', døme: 'han la iɲɲå døkti me skrå'
 • é subst. 'ærfugl'
 • e æftas 'i gårkveld'
 • ełing subst. 'byge'
 • ełłei adj. 'opphald mellom bygene'
 • ełt-att verb 'lata det vera litt att, døme: 'ełt att ën par baiłła'
 • ënast-me subst. ‘å verta alvorleg’ (når det går opp for ein at noko er alvorleg)
 • ënkarre subst. ‘einer’
 • esjiɲ/esja/esje adj. 'tam/likar folk', om dyr, døme: 'kåpplamme va esje'
 • ëterpong subst. 'sinnatagg'
 • fahłast verb ‘mislukkast’, døme: 'd fahłast'
 • fałafus adj. 'reisefeber', når ein kvidde seg for å reisa bort, eller er spent på turen
 • fałau adj. 'i god form, og i stand til å fara', døme: 'fresk å fałau'
 • fampin/fampa/fampe adj. 'ufanslig på grunn av mykje klede', døme: 'd e fampe me all sa kłeå'
 • faɲtstræk subst. 'ugagn/prette'
 • faɲtsyl subst. 'ein som gjer fantsreker'
 • faɲtutlægg subst. 'ein måte å legga ut småbåtar på'
 • faɲtått adj. 'om ein som gjer fantstræker'
 • farra nållessn verb 'fara uvettig', døme: 'no må du ikkje farra nallessn'
 • farsk/farskstör subst. 'upåliteleg person'
 • faskstræk subst. 'ugangs-strek', døme: 'dæm joł farkstrækå'
 • farskått adj. 'trollått'
 • fełiɲ subst. 'å verta redd', døme: 'han drog fełin ått sæ'
 • ferána adj. ‘forundra’
 • ferboł verb 'å festa ting, slik at dei ikkje bles bort'
 • fergæłeadj. 'for gale'
 • ferkjila adj. 'forhasta/forkava'
 • ferlekt adj. 'forlikte'
 • ferteraɲɲes adj. 'irriterande'
 • fernønn adj. 'bra', døme: 'd va fernønn atn vart oppjøs'
 • ferstår-sæ verb 'slik er det', døme: 'ja d ferstår sæ'
 • fertvart adj. 'vanskeleg/på tverke/sta', døme: 'd va nå fertvart at kua skułł kalv me vi va på buttittja'
 • fesjiɲ/fesja/fesje adj. 'om redskap som fangar fisk'. døme: 'nydårja va fesja'
 • fët subst. 1) 'feitt', 2) ‘feite i ball
 • fjæłg sæ verb 'å fli seg', døme: 'han fjæłga sæ ått hæłjen'
 • fłatkak subst. 'ei flat kake steikt på omnsplata'
 • fłettjesiłł/fłakksiłł subst. 'flekt sild'
 • fłekkings verb 'lægg te flekkings': 'å legga på sprang'
 • fłite fingarn sin verb 'å jærra dåli arbeid, slik at ein får dårleg rykte'
 • fłöt subst. 'fløyte'
 • fłöt verb 1) 'fort' (frå gamalnorsk «fljot»), døme: 'klokka flöta' (klokka går for fort), 2) 'fløyta' (laga lyd)
 • frakk adj. ‘bra’ (mest nytta i nektande form), døme: 'han va ikkje frakk'
 • frakkar adj. 'betre', døme: 'å ho e nå frakkar nymærra læł'
 • framfusing subst. ‘ein som er om seg og tek seg til rette
 • frammi-di adj. 'hørt det før', døme: 'æ truł æ ha vårre frammi di för'
 • fritt-fersætt adj. ‘å gjera noko, som vert oppfatta som negativt, med vilje’
 • frøsinn/frøsa adj. 'snarsint og i dårlig humør'
 • fråstnavvar subst. 'ein sløv [navar]], nytta for å halda varmen under fiske
 • fråsæfårrinn/fråsæfårra adj. 'forkava'
 • fyrau adj. ‘fyrug/kraftig’
 • fytiɲadj. 'såpass vind at det vart sjørokk'
 • færjekaffe subst. 'traktakaffe som har stått og putra ei god stund, slik at han er beisk'; namnet kjem av at denne type kaffe ofte vart servert på fergjer der det var lite trafikk, slik at kafféen kunne verta gamal før han vart seld
 • færrsæ adj. 'frampå for å skaffa seg fordelar'
 • förvækkå subst. 'forrige veke'
 • førreti tal '40'
 • førstje/førstjeuɲɲe subst. 'jente'
 • fåhe subst. 'problem/hending med uheldig utfall'
 • gabarinkapp subst. 'kappe av gabarin'
 • gaffe subst. 'tåpe/ein som er gaffåt'
 • gaffåt adj. ‘å oppføra seg dumt eller tåpeleg', frå fransk 'faire un gaffe' (gjera noko dumt)
 • gałe subst. 'gjerde'
 • gallurre subst. ‘luring/flåkjeft’
 • gammełsjy subst. 'roligare sjø etter at eit uver har lagt seg'
 • gapått adj. ‘å oppføra seg dumt eller tåpeleg'
 • gapstrækkå subst. ‘ugagnsstreker’
 • gapstör subst. ‘ein som oppfører seg gapåt/tåpeleg’
 • ga-te verb 'å dau', helst bruka om krøtter
 • ga tå sæ skonnaiɲɲ verb 'å satsa for stort (ta seg vatn over hovudet)'
 • gauder subst. ‘luring eller flåkjeft’
 • głaning subst. ‘andlet’, 'døme: midt i głaninga'
 • głeiɲɲ subst. ‘opning i skogen’
 • głir verb ‘å gjær głir tå’ (å driva ap med, men som oftast på tull)
 • głire adj. 'motlys', når ein ser mot sola til dømes
 • głirstör subst. 'ein som gjer glir'
 • głohopp subst. 'anna ord for «flatkak»'
 • glohærsk adj. 'huga på', døme: ho va glohærsk ærre læver å rågn'
 • głor ætte adj. 'huga på', døme: 'ho e alldeles glor ætte færskfesk'
 • głyiɲɲ adj. 'glyinn e auå': å sjå dårlig ut i augo, til dømes når ein er sjuk
 • głæffsinn adj. ‘snarsint og oppfarande’
 • głåm verb ‘å glo', døme: 'han sto nå der å glåma’
 • głåmskåp subst. 'egentleg eit apparat for å sjå på bilete, men i dag bruka om fjernsyn
 • głåpprægn subst. 'kraftig regn'
 • głæfsiɲɲ/głæfsa adj. 'sint og oppfarande'
 • gommeł verb ‘gomla’, døme: 'dæmm satt å gommła å åt'
 • grakse subst. 'bottenfall i levertynna'
 • grei subst. 'seletøy'
 • greichå subst. 'morkake, i samband med krøtter'
 • griniɲ/grina/grinåt adj. ‘sutren/i dårleg humør'
 • grorvåłł/grorhaiłł subst. 'den eigenskapen at sår gror', døme: 'ho har go grorvåłł'
 • gruggłiɲɲ adj. ‘i ruskete form’
 • gröt subst. ‘graut’
 • grötpiɲɲ subst. 'saltmat til graut', døme: 'æ vart så væmmełmaga tå sa gröta, så æ lyt hent litt spittekjøtt te gröypiɲɲ'
 • grønsjettåburus adj. 'skjellsord'
 • gråł adj. 'havesjuk/lyst på', døme; 1) 'gråł ætte pæng', 2) gråł ætte læver å rogn'
 • gråłiɲ/gråła adj. 'ein/ei som er gråł etter noko'
 • göł verb 'syngja, men ikkje så fint', døme: 'dæm göla å sång'
 • gåɲgjarn subst. 'hengsle'
 • gåɲgspærr verb 'gangsperr/stiv i kropp og lemmar; mest i føtene'
 • gårp verb ‘rapa’, døme: 'han va antaggli mætt, fær han satt å gårga'
 • gåttarågn subst. 'overmoden rogn, som ikkje smakar godt lengre'
 • haggułe subst. 'ein spissbur, eller gauder'
 • haiłł på verb 'hella mot ei oppfatning', døme: 'han hałła på di han Pe å'
 • halvvokstring subst. ‘framvokstring/halvvaksen gut’
 • haiɲɲræv subst. 'rekkverk'
 • hałt subst. 'hassel '
 • hałvfjerrømming subst. båt med tre rom, pluss eit smalt midtrom (melå)'
 • halvlottkar subst. 'fiskar med halvlott'
 • hammeł verb 'ro attover'
 • hammełbainn subst. 'band av vier eller hamp som held årene på plass i kjeipane når ein hamlar'
 • hammełrom subst. 'rom der ein sit når ein hamlar'
 • hammeltåft subst. 'tofta ein sit på når ein hamlar'
 • hams sæ verb 'å retta på hår og kleda'
 • haɲɲaleddje subst. 'armar'
 • haɲɲbögarom subst. 'albogarom'
 • haɲɲåhaft adj. 'opprådd/handlingslamma', døme: 'æ vart mæstå haɲɲåhaft tå så okvass høvła'
 • hanskast me adj. 'dragast med'
 • harrnisk adj. 'illsint'
 • hater subst. 'kløe', døme: 'ho va plaga me hater e vingsterfota'
 • hau subst. ‘hovud’
 • haue adj. uttykk, døme: 'd va nå haue å d' (når noko er speielt/uvanleg)
 • haukråk verb 'å stypa haukråk: å rolla saman lekamen til ein ball og rulla seg nedover bakken'
 • haua på adj. 'hå lyst på', døme: 'ho va hauvva på potetkak'
 • hautułłiɲɲ/hautułła adj. 'svimmel'
 • hav subst. 'bøtte-/grytehandtak'
 • havaɲ adj. 'havande', døme: 'd e nå ën havaɲ båt'
 • heiłł subst. 'eller/kva med?'
 • heittgjort verb 'oppvarma' (om mat)
 • hełpå verb 'driva på'
 • hełått verb 'høveleg/til pass', døme: 'd kain bære hełått'
 • heɲt så høvd adj. 'nevenyttig'
 • hæsptre subst. 1) 'hespetre, 2) 'skjellsord om eit rafse kvinnfolk'
 • hevviłł subst. 'høvel'
 • hi/hin/hett pers. pron. ‘den/det andre i ho-/-han/inkjekjønn’
 • hil subst. 'snøre med søkkje og ongel'
 • hil verb 'lata søkkja fara til botnen, for så å dra innatt med jamn fart'
 • holsar subst. ‘stor og/eller ufansleg' (kan nyttast om ein mannsperson eller om ein ting)
 • hoɲɲ subst. 'hund'
 • hoɲgrau adj. ‘svolten/hungrig’
 • huɲɲer tal 100
 • hyjn subst. ‘hjørne’ (mest nytta i Stemshaug)
 • hyłłkak subst. 'anna ord for «flatkak»'
 • hyttj subst. 'klepp 'eit treskaft med ein stålkrok i enden; reiskap for å lempa fik inn i båten'
 • hyv verb 'kast'
 • hørsp subst. 'eit oferdrageli kvinnfålk' (skjellsord)
 • hørsp verb 'dra/trekkja', døme: 'han hørspa på sæ brótja'
 • hök subst. ‘hønsehauk’
 • hök verb 'ropa', døme: 'ka dæm står å höka ætte no da?'
 • höse subst. ‘ein som finn på og gjer mykje rart’
 • høyingvær subst. 'putevar'
 • hæsj/hæch subst. ‘hals’
 • hæks-ti-sæ verb 'eta fort', døme: 'vi har ta åss tija te å hæks ti åss mat för vi bynna å dra gana'
 • hærsk adj. 'harsk'
 • hæstsåvva verb ‘dubba av og småsova’ (slik som hestar ofte gjer)
 • håklakuł subst. 'ankel'
 • håłk subst. 'holke'
 • hållstrar adj. 'fyr som fer med/finn på mykje rart'
 • håntre subst. 'tåpeleg kvinnfolk'
 • hånstör subst. 'tåpeleg fyr'
 • hånåt adj. ‘tåpeleg’
 • håss/håsså subst. 'strømpe/stømper'
 • håssåbaɲɲ subst. 'strømpeband'
 • håssålæstå adj. 'utan sko/tøfler', døme: 'ho jikk e håssålæstå'
 • håssåsig subst. ‘strømpesig’
 • iggełpåłe/iggełpave subst. 'ein som iglar seg innpå andre'
 • illhört adj. 'tunghøyrd'
 • illhaua adj. 'motvillig'
 • illtåłau adj. 'hardfør/tåler mykje ilt utan å klaga'
 • ijnhål adj. 1) 'open innvendig', 2) 'svolten'
 • jammerdałł subst. 'sytkopp/ein som klagar og jamrar seg'
 • jarp subst. 'talatrengt person'
 • jessviɲt adj. 'lettvint'
 • jep subst. 'grimase', døme: 'han skjær jepå'
 • jester subst. 'jær'
 • jiggliɲɲ adj. 'litt skavel på sjøen (bår-jiggeł)'
 • jiggelværsk subst. 'ustødige saker'
 • joł adj. ‘moden', om frukt og bær
 • jurhåłłar subst. 'brysthaldar'
 • jyn verb å glo, døme: 'han står å jyne'
 • jærsæ adj. 'høver bra', døme: 'd jær sæ me na fargå der'
 • jøł verb 'gjorda', døme: 'jøł lasset'
 • kaffersłag? subst. ‘kva for noko?’
 • kakknaå/kakknøå subst. 'brøddeig'
 • kaillsnitiɲ/kaillvołiɲg adj. 'kald trekk'
 • kanalje subst. 'skøyer'
 • kanneflast verb ‘småsloss’
 • kanøffel subst. 'skøyer'
 • karrakłëɲ adj. 'øksn', om kvinnfålk
 • karrarkaiłł subst. 'den fyrste mannen frå ein annan gard som kom inn i stova etter at kvinnfolka hadde teke til å kara ull etter nyttår vart karrarkaiłł til ho som sat og kara'; han skulle då ha ei lita gåve, som til dømes stræmpeband
 • karravołiɲ adj. ‘kry’, døme: 'han va bra karravolinn'
 • kattskałłe subst. 'tåsk/tomsing', bruka som skjellsord
 • kattvask subst. 'snøgg/slurvut vasking'
 • kaułɲa verb 'vorten kald', døme: 'no ha vel kaffen kaułna?'
 • kaviɲ/kava adj. forkava'
 • kjeiłł subst. 'jente/kvinne'
 • kaviɲ adj. 'ansam/oppkava'
 • kjeiɲspak adj. 'lettkjenneleg'
 • kjetta verb 'å kila nokon'
 • kjettin/kjetta adj. 'kilen'
 • kjiɲtaskå subst. 'kusma'
 • kjift adj. 'skummelt'
 • kjon verb 'fora', døme: 'dæm kjona krøttera me silo'
 • kjyɲɲau adj. 'uvanleg kjælen', helst nytta om ungar, døme: 'ho e bra kjyɲɲau'
 • kjöłt subst. 'kulde'
 • kjørstjiɲ/kjørstja/kjørstje adj. 1) 'treig/tverr/vrang person', 2) 'rar smak i munnen', døme: 'æ vart kjørstiɲ e munna tå sa hæggbern
 • kjettiɲ/kjetta/kjettau adj. 'kilen'
 • kłakk subst. 'fiskeplass'
 • kjøłe adj. 'mykje', døme 1) 'd e kjøłe heitt', 2) 'kjøłe te greiå'
 • kłatter-bort verb] 'sløsa bort', døme: 'han klattra-bort pængan sin'
 • kledja verb 'klå'
 • klægg subst. 1) 'klegg' (insekt), 2) 'sagt på tull til ein kjynnau unge'
 • kłeɲhet subst. 'sjukdom'
 • kłeɲɲiɲ/kłeɲɲa/kłɲɲe adj. 'utilbørleg venskapleg'
 • kłure subst. 'ein fyr som fer med mykje rart', døme: 'han e nå ën kure'
 • kłæks subst. 'klyse', døme: 'spøttkłæks'
 • kłåpp subst. 'lita bru', døme: 1) 'låvkłåpp', 2) 'bru over ein bekk i marka'
 • kłårsjytt adj. 'god sikt nedover i sjøen'
 • kłåvvå subst. 'kløft', døme: 'd va ei stor kłåvvå ni bærja'
 • knyp subst. 'nype'
 • kóp verb] døme: 'han står nå der å kopa'
 • kotiɲ adj. 'stappmett'
 • krafskjærring subst. 'kjerring som tok i mot ungar når det vanskeleg/uråd å få tak i jordmor
 • krest-tu-sæ verb] 'å sleppa or seg noko (muntleg)', døme: 'han kresta tu sæ at lænsmainn va ën otaɲɲe'
 • krusægg subst. 'egg av poselen for å legga i [[verpekasse]n til hønene, for at dei skulle verpa betre'
 • krute gått verb] 'oveleg bra', døme: 'd va krute gått sakt'
 • kryshit subst. 'ein som er stolt utan grund' (meir nedsettande enn «karravołinn»)
 • krægdå subst. 'meslingar'
 • kråppklën adj. 'sjaber og ilt i kroppen', døme: 'æ vart alldeles kråppklën'
 • kułłt verb] 'skrøna, men mindre alvorleg enn å lyga'
 • kułłtmakar subst. 'skrønmakar/ein som snakker romsleg'
 • kunnaiɲ subst. fleirtal av ku, i staden for 'kjyrn'
 • kuriɲ adj. 'i pjuskut form'
 • kusjitrus/kurus subst. 'kuruke'
 • kvil dulin verb] 'kvila middag'
 • kvitsømmer subst. 'hvitsymre'
 • kvæssti verb] 'heva stemmen kraftig', døme: 'han kvæsstti skikkeli åttnå'
 • kåbbkłys subst. 'manet'
 • kålsvært subst. 'svarttrost'
 • kåłłkårra verb 'velta'
 • kåłtiɲ adj. 'om konsistens på fisk'; om ein tinar frosenfisk i varmvatn vert han kåłtin
 • kånnå subst. 'kona'. døme: 'han ha me sæ kånnå'
 • kårrabi subst.kålrabi
 • langlætt adj. 'lang i fjeset'
 • langsåmmt adj. 'kjedeleg'
 • laiɲɲviɲ subst. 'søraustleg vind'
 • lappe subst. 'frosk'
 • larve adj. 'vanskeleg/dårleg stellt', døme: 1) 'd va larve å få te', 2) 'd va bære larve mennå e går'
 • larvsjur subst. 'lurvut kvinnfolk, eller ei som slurvar med arbeidet'
 • lët/lëte subst. 'tidspunkt', døme: 1) 'kallas lët kjæm du?, 2) 'd va e meddagslëta'
 • ligga-ti-d verb] 'å ha det andsamt'
 • lisel subst. 'likeglad'
 • likæns adj. 'like'
 • links ti verb] 'rista i', døme: 'no må du oppfør dæ, hełł så ska æ kåm å links ti dæ'
 • lortpank subst. 'ein som har det med å skitna seg til'
 • loktn subst. ‘oppe i lufta’ (berre nytta i bestemt form: 'oppi loktn')
 • lommert adj. 'varmt og fuktig vêr'
 • lortporsk subst. 'ureinsleg kvinnfolk'
 • lygarstör subst. 'ein som lyg'
 • löparkjærring subst. 'kjerring som rek gardimellom og slarvar'
 • lörv subst. 'fille'
 • lörvått adj. 'fillut'
 • lösrepa adj. 'utan å bæra med seg noko'
 • løin skår adj. 'ujamn skår etter ljåslått'; då hadde slåttakaren «skjemt seg ut»
 • læggvatn subst. 'vatn, eller anna væske, for å få håret til å legga seg'
 • læmster adj. 'støl i kroppen'
 • lætt adj. 'farge', døme: 'kallas lætt e d på kvigåɲ'
 • låppkasse subst. 'seng'
 • lårmærrå adj. 'gangspærr/krampe i låra'
 • malabarisk adj. 'ein/ei som det ikkje nyttar å snakka fornuft til'
 • małur subst. 'briflabb'
 • marroder adj. 'utsliten/i dårleg form'
 • masjon subst. 'konfirmasjon'
 • masjonskammerat subst. 'nokon som gjekk for presten samstunde'
 • matvaiɲ adj. 'ein som ikkje likar all slags mat'
 • megałłe subst. 'mellomgolv'
 • meiɲ-sæ verb] 'blanda seg jamt og få rett tjukkleik og konsistens', når ein lagar mat til dømes
 • mełbakka subst. 'marbakke'
 • melå subst. 'midtrommet (smalt) i ein færing; ikkje alle færingar har eit slikt midtrom, men geitbåtane - som er vanlege i Aure - har det
 • menasjeri subst. 'utstyr', døem: 'd e frøkteli te menasjeri du har me dæ'
 • messabrent adj. 'svidd', døme: 'kakå vart messabrent'
 • moiɲ adj. ‘om vẽret, når det ser ut for at det skal verta ruskevêr'
 • moł verb 'å arbeida hardt', døme: 'han moła å breidd mökk'
 • moł subst. 'bråk'
 • mołjærri adj. 'arbeidssam'
 • mołskog subst. 'tettvaksen/uframkommleg skog'
 • mułbaɲɲ subst. 'snøre på sekk'
 • murrull subst. 'morild'
 • myhaɲtje subst. 'mygghank'
 • myrułłkjærring subst. 'teårskåmma grå-/kvithåra kjærring'; i samband med bilkjøring tilsvarande hattkaill
 • myttigått adj. ‘vanlegvis’
 • møssmör subst. 'myssmør'
 • möddje subst.torsk
 • möł verb 'maula', døme: 'han satt å möla pålægg'
 • möttaråkkå subst. 'ei fjøl med langt skaft, nytta for å skubba bort møkka attom krøtera'
 • møsså subst. 'myse'
 • møssådaiłł subst. 1) 'dall for myse', 2) skjellsord
 • måddje subst. 'torsk' (Stemsugen)
 • måłt subst.molte
 • månjøsst adj. 1) 'måneskinn', 2) 'oppstyr', døme: 'finn'en på d så ska d nå bi månjøsst łæł'
 • mått subst. 'møll', som gjer skade på klede, møblar og vekster
 • måttetiɲ/måtteta/måttete adj. 'skadd av mæll', døme: seɲɲa va måtteta'
 • måttkułå subst. 'møllkuler',
 • na pron. ‘denne’
 • nater adj. 'arbeidssam og uthaldane'
 • nau adj. 'nok', døme: 'd e nau no'
 • nausje/nösje adj. 'i snauaste laget’
 • neafærre adj. 'lei seg/nedstemt'
 • nebboł subst. 'nedbør'
 • nittje subst. 'feitthinne kring innvollane, som ein tek vare på når ein slaktar'
 • nittjefët subst. 'nittje nytta som baiłłfët'
 • nons subst. 'ettermiddagsmåltid' (omlag kl. fem)
 • nuggeł subst. 'bottenpropp i båt'
 • nuggełhåł subst. 'hol i botnen på båt, for å tappa ut sjø og regnvatn'
 • nuven subst. 'å ta nven tå: slita ut, setta i beit', døme: 'han tok mæstå nuven tånnå'
 • næggeł subst. 'nagle'
 • næppełt/næppłe adj. 'i snauaste laget’
 • nætau adj. 'sparsom'
 • nætt subst.nøtt
 • nötasam/nötasamt adj. 'dyktig/arbeidssam'
 • nötau adj. 'nøysam'
 • nøing subst. 'nok', ‘ta nøing: byrja å hjelpa’, døme: 'ho leksa opp færrnå tess ho tøkkt d byɲt å ta nøing'
 • nåjn pron. 'nokon'
 • nållessn adj. 'noko til', døme: 'nållessn te finver'
 • nå-så-nere adj. 'omtrentleg'
 • oansjitt adv. 'uansett'
 • obenau adj. 'vanskeleg å be'
 • obsternasi adj. 'stridsam/sjølvrådig'
 • obysræv subst. 'ugangkråke'
 • ofannsli adj. 'tunvindt/uhanterleg'
 • oferlekt adj. 'uvener'
 • ofullfat subst. 'storetar/ein som aldrig vert mett'
 • oframt adj. 'i tillegg til'
 • ofysiɲ/ofysa/ofyse adj. 'ufyseleg', døme: 'han va ofysinn utpå vitjen e dag'
 • ohaua adj. 'ikkje lyst til'
 • ohæpp sæ verb 'skada seg'
 • ohårveli adj. ‘ovleg’
 • subst.ord
 • ołstekk subst. 'selepinne'
 • omsałös verb 'ubekymra'
 • omsnakkaɲ adj. mest nytta i nektande form: 'ikkje omsnakkan' (ikkje til å tala om), døme: 'd va słekt spetakkel at d e ittje omsnakkaɲ'
 • om-sæ adj. 'frampå for å skaffa seg fordelar'
 • ongdiger adj. 'svanger'
 • oppfar subst. 'oppflått: krusningar på sjøeoverflata når silda står i overflata'; var eit teikn på at det var bra med sild
 • oppi d adj. 'ivrig/oppskaka'
 • oppjøs adj. 1) ‘opphaldsver’ 2) ‘oppglødd’ (om ein person), døme: 'han vart oppjøs dun fekk hør d'
 • oppskjørta adj. 'forkava’
 • oppstaɲɲar subst. 'påle/staur/stolpe'
 • oppsternasi adj. 'opprørsk', døme: 'sa halvvokstringan kan varre litt oppsternasi sommti'
 • orelin/orela/orele adj. ‘trasig’, ‘vanskeleg’, døme: 'd va ën orełin setervæg'
 • osjøttsam adj. 'uforsiktig'
 • oskaffna subst. 'dårleg oppførsel'
 • ostijn adj. ’om konistens på kokapotet, når poteten ryr sund som ost'
 • otaiɲɲe subst. 'ugangskråke'
 • oti subst. 'lite høveleg tidspunkt', døme: 'd va nå ei oti å staɲ-opp på'
 • ovøłiɲ adj. 'uforsiktig/uryddig', om ein person
 • ovætt verb 'besvima'
 • oæffiɲ/oæffa/oæffe adj. 'brukbar', døme: 'd va ittje så oæffe ta her'
 • pellar subst. 'tablett', døme: 'hå fekk nå pellara me dåktra'
 • pelker verb 'plukka på noko'
 • pelkerdaiłł subst. 'ein som pelkrar', ofte sagt til ungar som plukkar på ting
 • pjusjin/pjuska/pjuskått adj. 'pjusken'
 • pornuv subst. 'vriompeis'
 • perkarbainn subst. 'gummistrikk/gummipakning for Norgesglas'
 • pessferknytt adj. 'ulideli pissatronengt, men utan muligheit for å letta på trykket'
 • pikpåsse subst. 'spisspose'
 • pinsriå subst. 'ein periode med surt og kaldt vẽr før pinsa'
 • poppelkveɲ subst. 'kvinnfolk som pratat mykje'
 • pork-ottåɲ subst. 'styggtidleg'
 • porsktysk adj. 'uforståelig språk'
 • prakkast verb 'plundra'
 • prekkełarbei subst. ‘vanskeleg finarbeid’
 • pravat subst. 1) 'ugagn', 2) 'ein som gjer ugagn'
 • pravat verb 'gjera pravat'
 • prætt subst. ‘prette, lita ugangsgjerning utført på skjemt’
 • puiɲɲbrók subst. 'underbukse'
 • pæssa verb 'kviskra'
 • pøɲgeł verb 'plundra', døme: 'ho sett å pøɲgła me ei brok ho ska söm-om'
 • pøɲgełarbei subst. 'vanskelig arbeid'
 • pøɲgla-båt subst. 'når ein batt fast ein stein, eller eit utrangert juletre, under ein båt vart han vanskeleg/umuleg å ro; dette var ei populær prette som halvvaksne gutungar fann stor hugnad i'
 • pøɲgłått adj. 'trasig/vanslkelig'
 • pøsj/pøch subst.pølse
 • på hallinn/hallinna adj. 'knapt me tid', døme: 'd va på hałłinn at æ kom mæ me dampen'
 • på hæktn adj. 'berre så vidt', døme: 'd va på hæktn at æ skułł ha vårte fer sen ått færjån'
 • på læsstå adj. 'villstyri'. døme: 'han va ałłdeles på læstå'
 • på rave adj. 'dårleg utført'
 • på rusk adj. 'galen'
 • påłe subst. 'eigenrådig eller litt spesiell mannsperson', døme: 'd e påłe ja'
 • påpanka adj. 'kledd i tjukke tunge klede'
 • pårra verb 1) 'pirka i', døme: 'ongain satt å pårra e matn', 2) 'arbeida utan å få gjort noko særleg', døme: 'han sto nå der å pårra'
 • pårriɲ adj. om konsistens på fiskmat
 • påsmættarsko subst. 'sko som ein berre stikk føterne inn/ned i, som til dømes gamle sko der hekken er bortskåren, eller avskårne støvlar'
 • påssarygg subst. 'å bærra på påssarygg': å bæra nokon på ryggen, som oftast ungar
 • påte subst. 1) 'flått', 2) 'kjynnau (kjælen) unge'
 • påtår subst. 'påfyll'
 • raffsin/raffsa/rafse 1) ‘snarsint’, 2) 'ustabilt vêr', døme: 'han e raffsin me vêra'
 • raiɲheł adj. 'uten opning', døme: 'snyn ligg raiɲheł oppå marskå'
 • rakkeł subst. 'noko vind og bølgjer på sjøen'
 • rakkeł verb 'å gå seg ein tur', døme: 'han e ut å rakkła sæ ën tur'
 • rakkłe adj. ‘ustødig’
 • rakna-me-sæ verb 'vakna/få att medvitet'
 • ravarbei subst. 'dårleg utført arbeid'
 • ravgæłłe adj. 'alldeles feil'
 • ravvadall subst. 'rotkopp'
 • ravvełkałł/ravełłkjærring verb 'kall/kvinnfołk som rablar og snakkar'
 • reɲfåkk subst. 'snøkave'
 • riven-klår verb uttrykk: 'når vinden bles bort skyene'
 • rivjarn adj. ‘arbeidssam’, døme: 'ho e ëjt rivjarn te å arbei'
 • rognbakels subst. 'vafler laga av restar av rogn (frå fisk), blanda med vaffelrøre'
 • rokkeł subst. når det bles litt, døme: 'vindrokkeł'
 • rota adj. ‘oppkava å raffsa' (om kvinnfolk)
 • rote adj. ‘frykteleg’, døme: d va rote ka'n błas'
 • rotinn adj. 1) ‘frykteleg’, døme: 'hainn va rotinn me vẽra uttpå vitjen', 2) 'oppkava å raffsinn' (om mannsperson)
 • ruɲlætt adj. 'rund i fjeset'
 • røł subst. ‘tullprat/svada’
 • røłiɲ adj. 'rotete, om person som snakkar usammanhengande og rotut'
 • røss-e-håłł verb døme: 'mjøkja va så skjæmt at æ røss e håłł'
 • røvvgłæfs subst. 'revsaks'
 • ræmje verb ‘skrika’, døme: 'han ræmja å skrëk'
 • råsså subst. 'vindkast'
 • sa pron. ‘desse’
 • saɲskrå subst. 'lita brun flyndre'
 • sarv subst. ‘skrot’
 • sekdułi/sektułi adj. 'rolig og forsiktig, og kanskje litt gamaldags'
 • sekkełdaiłł subst. 1) 'ein/ei som siklar' (frå munnen), 2) 'ein/ei som siklar etter noko', døme: 'han sekła ætte færsksiłł'
 • seɲɲamat subst. 'barselmat'; mat som sambygdingane kom med, for at barselkona skulle sleppa unna matstellet dei fyrste dagane etter fødselen
 • sikasn adj. 'på sikasn', om nokon som ligg på det siste
 • siladråppe subst. 'nysila mjølk, som enda er varm'
 • sipskrå subst. 'kvinnfolk som lett tek til tårane'
 • sjaber adj. 'dårleg/sjuk'
 • sjellå adv. 'skjeldan'
 • sjisje/schiche adj. 'pinleg', døme: 'brotja mi revna da å klev-åver rettjå; å du d va schiche'
 • sjy subst. 'sjø'
 • sjył subst. 'seterbu'
 • sjyværsk/sjykłên subst. 'sjøsjuk'
 • sjøłåss/sjøłdåkk/sjøłsæ adj. 'for oss/dykk/seg sjølve'
 • sjølpessarbrók subst. 'kvinnfåłkuɲbrók så va åpa e skrava, slik at kjærringan slapp å ha tå sæ brótja nå dæm skull pess; d va vinli nå dæm hełtpå me utarbei, fer me sidt skjørt va d bære å huk sæ ne'
 • sjå-ti verb 'venta med/sjå tida an', døme: 'vi får sjå ti, om en bi likar me vẽra'
 • skabbernakel subst. 'eit magert kvinnfolk, døme: 'ëjt tynnt skabbernakeł'
 • skaffna subst. ‘oppførsel’ (mest nytta i nektande form), døme: 'd va ittje noiɲ skaffna'
 • skafte-grainn pron. 'ingen ting', døme: 'han sa ittje d skafte grainn'
 • skałłe subst. 1) 'skallen på hovudet', 2) 'ein fyr som finn på mykje rart'
 • skamvætt subst. 'vit til å skjemmast', om eit gjekk ut over vanleg folkeskikk
 • skapelon adj. ‘utforming’ (om ein båt til dømes)
 • skavêr subst. 1) 'uvêr', 2) 'om framfusande skjørtvesen (kvindfolk)'
 • skjettikk subst. 'søle'
 • skjettå subst. 'magesjau'
 • skjettåfarrang subst. 'farang med magesjau'
 • skjettårellik subst. 'skjellsord'
 • skjör subst. 1) 'surmjølk', 2) 'umoden kjerne i nøtt, som framleis er kvit'
 • skjømt adj. 'halvmørkt'
 • skjømming subst. 'i halvmørkret om kvelden, når det var for mørkt til å arbeida, men for ljost til å tenna lampa. 'Å hell skjømming': 'å sitja i skjømminga'
 • skołtværn subst. ‘hovudplagg’
 • skomsveitt adj. 'gjennomsveitt'
 • skrythæch subst. 'skrythals'
 • skottrae subst. 'småved og rusk som ligg att i skottet'
 • skoft verb 'skulka', døme: 'han skofta skułinn e går'
 • skoł porskhuse verb 'å skola hovudet i hendene'
 • skón verb 'driva dank', døme: 'han går nå der å skona'
 • skoppe subst. ‘bille’
 • skove subst. 'det som er fastbrendt i gryta'
 • skrangłe adj. 'ristete'. døme: 'd e skrangłe før e dag'
 • skrakkeł verb 'skratt', døme: 'han skrakkła å fłirt'
 • skrangłinn/skrangla adj. 'i dårleg form'
 • skravveldaiłł subst. 'ein som pratar mykje'
 • skravvelkall/skravvelkjærring subst. 'kall/kvinnfolk som pratar i eit sett'
 • skrokkełunne subst. ‘unge som oppfører seg dumt’
 • skrokklått adj. ‘dumm/tåpeleg’
 • skrommeł subst. ‘unyttig skrap’
 • skræpp subst. ‘skreppe/veske
 • skuggreidd adj. 'uredd' (vanlegvis i nektande tyding), døme: 'han va ittje skuggredd' (han var ikkje lett å skrema)
 • skułlerar subst. 'lærar'
 • skvałłer subst. ‘skvalder/tomt/uinterresant og forstyrrande prat’
 • skvappeł subst. 'skvappling av bårer (bårskvappeł)'
 • skvættiɲ/skvætta adj. 'redd/nervøs av seg'
 • sköydd subst. 'skodde'
 • skåkredd/skåksky adj. 'om hest som skvett når han kjem borti skjekerne', døme: 'nymærra va e ørlittegrann skåksky'
 • skållåbøtt subst. 'bøtte med matavfall', ofte grismat
 • skårriɲ fær tongband adj. 'ein som er god til å prata for seg'
 • skvættból subst. 'ein bodgang over ripa, for å hindra at sjøen gjekk inn i båten'
 • sładderhank subst. 'ein som sladrar'
 • słarkskaffna adj. 'slurv'
 • słarskått adj. 'slurvut'
 • słarstje adj. 'slark', i eit hjullager til dømes
 • słëfft/schłëfft adj. ‘glatt’ (mest nytta om glatt barmark), dæme: 'd e słëfft borti sa skjettittja'
 • słokkriɲ/słokkra/slokkre adj. 1) ‘utmagra’, 2) 'tynn/snart tom', døme: 'mjøłsettjen hełł på å bi słokkriɲ'
 • słomsinn/słomsa/słomsåt adj. 'unøyaktig', døme: 'han va ën höse te å arbei, mæn han kunn varra litt słomsåt somti'
 • słukhæłs subst. ‘slukhals/storetar’
 • słuå subst. 'slegel' (for å trøska korn med)
 • słåp subst. ‘langvoksen fyr’, døme: 'ën lang słåp'
 • słævje verb ‘slevja/slafsa’, døme: 'hoinn słævvja å åt'
 • smałła verb ‘bråka’, døme: 'ongainn smałła slik at d va trasi å hør ka ho sa'
 • smełł-oł-ti verb 'å ikkje gi lyd frå seg', døme: 'd smałł ittje oł tinnå'
 • smere adj. 'for søtt', døme: 'd va smere ta her'
 • smötiɲ/smötja adj. 'tilgjord venleg'
 • snarra adj. 'tvinna'
 • snarragaidj subst. 1) tvinna gadd, 2) 'vriompeis'
 • snarrviɲ adj. 'irritabel'
 • snarsnytt adj. 'fort gjort'
 • snavveł subst. 'godteri'
 • snavveł verb 'eta godteri'
 • snavvełdall subst. 'ein som likar å snavla godteri'
 • sneddiɲ/snedda/snedde adj. 'lettvint/høveleg stor', døme: 'ta der va ei snedda vågn'
 • sneppłe/snøppłe adj. 'i minste laget/litt knappt'
 • snortiɲ adj. 'fortinn/sint'
 • sny subst.snø
 • snybom subst. ‘snø som legg seg på overflata av vatn/sjø
 • snytfiłł subst.lommetørkle
 • snördaiłł subst. 'ein som er snørut'
 • snøs subst. 'ein som fer med mykje rart'
 • snåssa verb 'romsterera/snusa på ein nysjerring måte', døme: 'ka du fer å snåssa ætte du?' (ofte sagt til undar, når dei leitar etter noko godt, eller interessant)
 • snåvva verb 'snåve', døme: 'han fer nå å snåvva å dætt'
 • snåvviɲ/snåvva adj. 'ustødig/lett for å detta', døme: 'han ha vårte gammel å snåvviɲ'
 • sołe adj. 'ein som finn på/fer med mykje rart'
 • sołksam adj. 'om klede som er lett å skitna til'
 • sommel-sæ-te verb 'få det gjordt', døme: 'vest han no kunn ha somła sæ te å fått ut gane'
 • somliɲ adj. 'ein som somlar'
 • sos subst.saus
 • spark-kło subst. 'isbrodd'
 • spetje-på verb 'frysa på', døme: 'du ska jærn sjå atn bi så kall atn spetcj på e natt'
 • spir subst. 'problem/oppstyr', døme: 'd bi nå spir'
 • spisskammers subst. 'matbu'
 • spiss ørå subst. 'høyra godt etter, for å få med seg d som vert sagt'
 • staup-kuł/staupeł-ełing subst. 'krafti ełing (byge)' (mest nytta i Stemshaug)
 • speiiłł subst.spegel
 • spisk adj. 'frisk og opplagt'
 • spissbur subst. 'ein som finn på mykje moro'
 • spitte-Pe subst. 'kjøttmeis'
 • spjełing subst. 'tynn og forsiktig fyr'
 • spællfækteri subst. 'spetakkel/lurveleven'
 • spøå subst. 'stong', døme: 'kakspøå'
 • spøtje adj. 'risikabelt'
 • stakkałuɲɲe/stakkał subst. 'gut'
 • stakkfałł subst. 'oppbrett på stakk'
 • stannarlamp subst. 'lampe beregna på å stå på bordet'
 • starviɲ/starva/starve adj. 'starvinn kåst': 'mat som ikkje er god og difor vanskeleg å få i seg', døme: 'd va ën starviɲ kåst'
 • stomp subst. ‘stump’, ‘brød’ (før det er skore opp)
 • stoms adj. 'brått', døme: 'd kom stoms på'
 • stoppliɲ adj. 'stivbeint'
 • storframmuɲ subst. 'vitjing av nokon som sjeldan er innom'
 • storfæmti subst. 1) 'såjærrasviłt te kvinnfålk', 2) 'stor motorsykkel'
 • storhuɲɲer tal '120'
 • storkrøk subst. 'å gjera eit storkrøk': vera svært heldig
 • storkuling subst. 'storm'
 • stormiɲɲesj subst. 'storfolk'
 • stor på makt adj. (idomatisk) ‘nytta når ein vert overraska over noko nokon finn på eller gjer’
 • stortrøy subst. 'dressjakke'
 • strekkatrøy subst. 'kofte
 • stritje verb 'bremsa', døme: 'du lyt stritje to vesst d bynna å ga fær fort'
 • stronk å stratiɲ adj. 'stram og rank'
 • ströp verb 'kvela'
 • stötkuł subst. 'ein kraftig eling (byge)'
 • stuppułł subst. 'ein som er stivbent både e fotå å e hauvva'
 • styraɲ adj. 'ivrig på/etter', døme: 'han va höłt styrainn ætte læver å rågn'
 • styrvåł subst. 'rorpinen'
 • størtkłën adj. 'alvorleg sjuk'
 • suł subst. 'hespe'
 • suł verb 'hespe', døme: 'han sula inn dårja'
 • surskræpp subst. 'surt/sutrete kvinnfolk'
 • svartstiłłå subst. 'blikkstilla'
 • svav verb ‘tala om laust og fast’, døme: 'ka du svava om?'
 • svinstryt subst. 'skjellsord'
 • svøł rangt verb 'å få maten i vrangstrupen'
 • svæggå subst. 'tynn kjepp for å slå med', til dømes for å banka klede'
 • syɲɲost subst. 'ost laga av spreng mjølk'
 • syntjekor adj. 'frå einannan' (om ting), døme: 'du må varra ferskti no så d ittje dætt syntekor'
 • sytkråk subst. 'ei som klagar og jamrar seg'
 • syå subst. 'meslingar'
 • söphau subst. 'tullhau'
 • söttje subst. 'lite lodd for å dra fiskeredskap nedover i sjøen'
 • sørriɲ adj. 'sytåt'
 • sæł fłæsk adj. 'betyr at underkjolen, som er kvit som flesk, er synleg under skjørtkanten'
 • søtjo subst. 'myggliknande insekt, som stikk, og med ein klar summande lyd frå vengjene'
 • sætt-ti verb 'heva stemmen kraftig', døme: 'ho sætt-ti åttnå'
 • sætt-ætte verb 'skjenna/tala til rette'
 • sævje adj. 'sakte', døme: 'd jikk sævje'
 • såmnau adj. 'trøytt'
 • så-nættast adj. 'så vidt'
 • såjærrassviłł adj. ‘utruleg’ (i tydinga overraskande), dæme: 'han e såjerrasviłł ja'
 • såtta/såtta-tå verb 'sladra/spreia rykte'
 • såttabøtt subst. 'sladrehank'
 • ta pron. ‘dette’
 • talch subst. 'puslete fyr'
 • talchått adj. 'ikkje noko særleg tess'
 • tainnvarg subst. 'ein som er stor i kjeften'
 • tamp verb 'å slita', døme 'vi tampa å rodd'
 • tanna verb ‘springa’, døme: 'han tanna å sprang'
 • tarramöddje subst. 'raud-brun torsk'
 • tattagrei subst. 'brysthaldar'
 • taus subst. 'jente (Stemsaug)
 • teboł subst. 'oppstyr', døme: 'd va nåkkå te tebołå'
 • tedragels subst. 'problem/hending med uheldig utfall'
 • teks subst. 'søye'
 • te pærs uttrykk: 'skal overvinnast', døme: 'veskjiå ska te pærs'
 • te vokstraiɲ uttrykk: 'til å veksa i', døme: 'skonnann e e stöst laja, mæn dæm e te vokstrainn'
 • tijort adj. 'svanger'
 • tju tal 20
 • tjuvraidje subst. 'småtjuv'
 • tokkeł verb 'tull', døme: 'no tokła du'
 • tokkłåt/tokkła adj. 'tullut/senil'
 • tokkełdałł subst. 'tułłkałł'
 • tokkełhøn subst. 'tułłkjærring'
 • tokkłåt adj. 'forvirra og utanfor’ (ofte nytta i tyinga senil)
 • toknast verb 'dragast', døme: 'ho toknast me en snarragaidj te kall'
 • tokne subst. 'gjeller' (på fisk)
 • tołslått subst. 'toreslått'
 • tomrëpa adj. 'utan bør'
 • tomtre subst. 'tomme kassar, tønner, o.l.'
 • trebrætting subst. 'ein pengesedel som er så stor at han lyt brettast tre gongar for å få han ned i pengboka'
 • trełe adj. ‘vanskeleg’, døme: 'ta her va trełe å få te'
 • trołłpank subst. 'uskikkeleg fyr'
 • trełast verb 'plundra'
 • trivvlinar adj. 'trivelegare'
 • tryga verb 'gå', døme: 'skulongainn tryga å jikk'
 • trygå subst. 'sko'
 • trynveå subst. 'rennløtje for å ha rundt trynet på grisen, for å få han ut or bingen når han skal slaktast'
 • trynårgel subst.munnspel
 • trøkkert subst. 'dørhandtak'
 • trøy subst. 'jakke'
 • trøy sæ adj. 'underhalda seg'
 • trøå subst. 1) 'fiskarstong', døme: 'bambustrøå', 2) 'pedalar', døme: 'sykkeltrøå'
 • trækkspællhåsså subst. 'ëit resultat tå krafti håssåsig'
 • trångainɲ adj. døme: 'möttjatrångaiɲ'
 • tu adj. ‘or/frå/ut av’)
 • tusje/tucche adj. ‘frykteleg’, døme: d va tusje ja'
 • tufsiɲ/tufsa/tufse adj. ‘forsterkande ord’, døme: 1) d va tuffse ka'n snya, 2) d va ën tufsiɲ fin båt
 • tu-komminn/tu-komma adj. ‘utmagra’
 • tullhau adj. ‘tulling’ (skellsord)
 • tupp subst. ‘tosk’
 • tuv subst. 'tue'
 • tuvvå subst.klut for å vaska golv ol. med’
 • tværpåłe subst. 'sta og vanskeleg fyr'
 • tvårrå subst. 'tvore'
 • tyri subst. 'trasig og vanslege folk'
 • tyttje adj. 'synast'
 • tæg/tæga subst. 'teig'
 • törv subst. 'torv
 • tös subst. 'jente', døme: 'setertös (budeie)'
 • tøłå subst. 'klede og anna som høyrer ein til'
 • tør subst. 'tiur'
 • tørv subst. 'plikt'
 • tå-hëna adj. 'rundare i kantane', døme: 'tå-hëna örjełłing' (aurgjelding som ikkje snakkar skikkeleg aurgjelding lengre)
 • tåłł subst. 'furu'
 • tåłv tal 12
 • tåpe subst. 'tosk'
 • tå-rakkła adj. ‘forvirra og utanfor’ (ofte nytta i tydinga senil)
 • tåsk-skaffna adj. 'dumheit'
 • tåtokła adj. ‘forvirra og utanfor’ (ofte nytta i tyinga senil)
 • tåtulla adj. ‘forvirra og utanfor’ (ofte nytta i tyinga senil)
 • ugga subst. 'finnar, på fisk'
 • uggiɲ/uddiɲ adj. 'føla seg i dårleg form'
 • uiɲɲ-hålt adj. 'is med snø oppå'
 • uɲɲseli adj. 'sjenert'
 • uɲɲsjitt adj. 'sjenert/forsiktig'
 • urriger verb 'ordna/styra med noko, som kanskje fører til litt støy', døme: 'ka du urigere me no?'
 • urrigering subst. 'styr/ståk', døme: 'det va mytty urigering för vi fekk d te'
 • urvin adj. 'trøyt og uopplagt'
 • utjort adj. ‘uflaks’, døme: 'd va nå utjord at æ skułł kåmma fer sent ått færjån'
 • utboł subst. 'skurk'
 • utlée adj. 'så langt uti slekta at ein ikkje reknar det med lengre'
 • utliggaɲ verb 'opprådd', døme: 'han vart mæstå utliggaɲ'
 • utpågang subst. ‘nattleg friarferd på loftet til den utkåra’
 • utpå verb 'å gå utpå', døme: 'd kan varra orele å gå utpå nå låfttråppa knirska'
 • ut-tia adj. 'har gytt', døme: 'silla e ut-tia' (silda har gytt)
 • ut-varrann adj. 'såpass vêr at det går an å vera ute'
 • vabba verb] ‘å gå tungt’, døme: 'hainn gikk å vabba e jupsnya'
 • vabbe adj. 'tungt føre'
 • vabën subst. 'rull festa på ripa, for å dra snøret over'
 • vaddesålekt/vaddelekt adj. ‘var det så likt/slett ikkje’
 • vakkelvołe adj. 'lealaust'
 • vakrom subst. 'vondt i ledda, ofte på grunn av einsidig arbeid'
 • vałe subst. 'varde'
 • vałłiɲ/vałłe adj. tungt føre, døme: 'vałłe før'
 • vanjtarre subst. 'ein som er matvann'
 • varaugt adj. 'drygt å ta av'
 • vassdass subst. ‘WC’
 • vassgås subst. 'vasslilje'
 • vea verb ‘gå i noko som rekk oppetter føtene', døme: 'd va ittje jupar enn at d jikkan å vea'
 • veiłłe subst. 'motet', døme: 'ta veiłe tå'
 • véiɲ adj. ‘vedaktig’ (om konsistens på til dømes kålrabi)
 • vemskåpp subst. 'vims'
 • verrå subst. ‘stygg lukt’
 • vẽrtu verb 'klårne opp'
 • viłłspik subst. 'vill jente'
 • viɲögd adj. 'skjelaugd'
 • væg subst. 'veg'
 • væmmełmaga/væmmłin/væmmła adj. 'uvel i magen/lyst på saltmat'
 • væmmłe adj. 'blautt/ekkelt/kvalmt'
 • vøł verb 'bry seg med', døme: 'd bi veł hełst ittje vøłt'
 • våk subst. 'liten unge'
 • yłłöv tal 11
 • ækser verb 1) 'eksersera' (i militæret) 2) 'i overført tyding om nokon som likar å kommandera og bestemma', døme: 'ho va frøkteli te å ækser ti kałła sin'
 • æłnakka subst. 'almanakk'
 • æppełchin subst. 'appelsin'* ödder subst. 'older'
 • ætte hainn adj. 'etter kvart'
 • Ör namn 'Aure' (Ertvågsøya)
 • öre subst. 'aure'
 • ørfik subst. 'd å verta klypen i øre'
 • örjelling subst. 'aurgjelding'
 • ös/öster subst. 'ause'
 • øksn adj. ‘brunstig’ (om krøtter)
 • øłn adj. 'å halda varmen': 'æ löt slå flotje fær å hell øłn'
 • ømse det. 'ymist'
 • ømse-om det. 'annankvar gong'
 • ørsk subst. 'kvardag'
 • ørstoła subst. 'øyro'
 • åfattåarbei subst. 'arbeid ein gjer innimyllå'
 • åffse subst. 'bråkut framferd', døme: 'han for me ën åffse'
 • åffsiɲ/åffsa adj. 'oppkava', døme: 1) han va åffsinn uttpå vitjen e går', 2) 'han va åffsiɲ dan oppdaga at dæm ha narran'
 • åfyłłfat subst. 'ein som aldrig vert mett'
 • åjø/åjøn subst. 'støy/bråk'
 • åkkår adj. 'unnselig/forsiktig'
 • åł adj. ‘huga på’, døme: 'hainn va ål ætte måłłt'
 • åłder/åłster subst. 'støy/bråk'
 • åłet adj. 'altetande'
 • åłsveitt adj. 'gjennomsveitt'
 • åmaiɲɲa verb 'overmanna/utmanøvrert'
 • ångełvar adj. 'skvetten/lettskremt'
 • årre subst.orre
 • åsynet subst. 'i andletet', døme: 'han fækk sola mett e åsyne'
 • åsynt adj. ‘forundra’
 • åteti tal '80'
 • åthåł subst. 'hol i isen på grunn av at sola skin på han (helst utpå vårparten)'
 • åttdagga subst. 'ei veke'
 • åvelag adj. 'bra', døme: 'd vart nå åvelag te finvêr'
 • åvelagshët subst. 'storbra'
 • åvaboł subst. 'nedbør'
 • åvełt adj. ‘åvelt’, døme: 'hainn låg e åvełt borti sofaa'
 • åverila adj. 'forhasta'
 • åværje subst. 'om ein stokk eller liknande, som vart nytta for å slå eller forsvara seg med', døme 'ho bruka liminn så åværje'

LitteraturEndra

 • Barlaup, Asbjørn, Melland, Anna Lovisa og Todal, Anders S., Tu Aurgjelda 1998, Årbok for Aure Historielag, Aure Historielag, 1998.
 • Grip, Olav, Målet i Aure[daud lenkje], Hovedoppgåve, Universitetet i Oslo, 1945?.
 • Jenstad, Tor Erik og Dalen, Arnold, Trønderordboka, Tapir Akademiske Forlag, 2. utg., 2002.
    Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.